STATUT


Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Zdru-1; Ur. list RS št. 61/06) je skupščina Slovenskega kluba za velike pasme in molose, dne 16. maja 2008, sprejela spremembe:

STATUTA SLOVENSKEGA KLUBA ZA VELIKE PASME IN MOLOSE

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Slovenski klub za velike pasme in molose (v nadaljevanju: klub) je prostovoljna, samostojna, nepridobitna, javna, športna in strokovna organizacija, v katero se združujejo fizične osebe z namenom organiziranega in strokovnega opravljanja kinološke dejavnosti, ki je opredeljena s tem temeljnim aktom.
Temeljni akt (v nadaljevanju: statut) je usklajen z Zakonom o društvih in s pravnim redom Republike Slovenije.

2. člen

S tem statutom se določa:
                • ime in sedež kluba,
                • namen, naloge in cilje kluba,
                • način včlanjevanja in prenehanje članstva v klubu,
                • organe kluba, njihovo delovno področje in medsebojna razmerja,

                • sestavo organov, način volitev članov organov ter njihovo mandatno dobo,
                • pravice in dolžnosti članov in organov,
                • zastopanje in predstavljanje kluba ter način zagotavljanja javnosti dela kluba,
                • finančno in materialno poslovanje kluba in način opravljanja nadzora nad sredstvi,

                • način prenehanja kluba in razpolaganje z njegovim premoženjem v takem primeru,
                • način sodelovanja z drugimi sorodnimi organizacijami.

 

3. člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki izhajajo iz veljavnih predpisov in pricujocega statuta ter je vpisan v register društev. Obcani, združeni v klub, uveljavljajo svoje pravice in izpolnjujejo obveznosti tako, da:
                • samostojno upravljajo s sredstvi kluba in organizirajo delo v klubu,
                • izpolnjujejo medsebojne obveznosti in obveznosti do kluba,
                • imajo določene pravice, obveznosti in odgovornosti, ki se ne morejo omejevati z drugimi akti ter
                • uresničujejo skupne interese.

Vsak član kluba pridobi pravico upravljanja z dnem, ko postane njegov član.

 

4. člen

Klub nosi ime "Slovenski klub za velike pasme in molose" in ima sedež na naslovu: Glavna ulica 47, SI - 9220 Lendava. Za omenjeni klub se uporablja kratica SKVPM.
Območje delovanja kluba je Republika Slovenija.

 

5. člen

Klub ima logotip okrogle oblike. V obrisu zemljevida Slovenije je grafična podoba glave španskega mastifa. Ob robu je krožni napis SLOVENSKI KLUB ZA VELIKE PASME IN MOLOSE. V spodnjem delu sta levo kratica KZS (okrajšava za Kinološko zvezo Slovenije) in desno kratica FCI (okrajšava za Mednarodno kinološko organizacijo). Logotip je zeleno-modre barve in se uporablja na tiskovinah in za druge namene.
Klub ima žig pravokotne oblike velikosti 1,3 x 3,7 cm in napis Slovenski klub za vel. pasme in molose, Glavna ulica 47, SI-9220 Lendava, ki je črne ali modre barve in je oštevilčen. Pristojnost uporabe žigov in način njihove uporabe je urejena z internimi pravili kluba.

 

6. člen

Klub je član Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju: KZS). Klub se lahko povezuje s sorodnimi organizacijami oziroma včlani v zveze ali združenja doma in v tujini, pod pogojem, da dejavnost te organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije, KZS ali FCI. O tem odloča upravni odbor kluba.


7. člen

Člani kluba uresničujejo svoje pravice in obveznosti na skupščini kluba, sejah upravnega odbora, strokovnih organov, nadzornega odbora in v sekcijah kluba. V KZS in v drugih organizacijah uresničujejo člani kluba svoje pravice neposredno ali preko izvoljenih delegatov kluba.


8. člen

Delovanje kluba je javno. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik kluba.
O svojem delu klub obvešča člane in širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja, na sejah, z zapisniki, z uradno spletno stranjo preko elektronskega medija, z objavami v uradnem glasilu KZS - Kinolog ter z drugimi obvestili.


II. NAMEN IN NALOGE KLUBA

9. člen

Namen kluba je združevanje in povezovanje lastnikov in ljubiteljev psov velikih pasem in molosov, ki spadajo v njegov delokrog.

 

10. člen

Klub, v soglasju s KZS, opravlja naslednje naloge:

                • vodi načrtno vzrejo za pristojne pasme,
                • organizira ocenjevanja zunanjosti, vzrejne preglede in razstave,
                • organizira druge kinološke prireditve, ki so v interesu kluba,
                • vzpodbuja člane k sodelovanju na prireditvah,

                • širi kinološko kulturo ter koordinira in usmerja kinološko dejavnost med člani,
                • vodi in potrjuje evidence članov in dejavnosti ter
                • izdaja potrebne listine in obrazce, kot jih predpisuje KZS.

 

11. člen

Klub lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi.

 

12. člen

Klub lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:

                • organizira kinološke prireditve,
                • ob kinoloških prireditvah izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi se zagotavlja ustrezna zaokrožitev kakovostno izvedene prireditve.
Klub lahko opravljanje pridobitne dejavnosti iz druge alineje tega člena prenese na drugo fizično ali pravno osebo.
Vsa pridobitna dejavnost kluba se mora izvajati po Pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju SKVPM, ki ga potrdi upravni odbor. Klub mora dobiček, ki ga v posameznem koledarskem letu ustvari, v celoti porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

 

III. ČLANSTVO

13. člen

Članstvo v klubu je prostovoljno in osebno.
Član kluba lahko postane vsak, ki soglaša s tem statutom, se ravna po njem ter izrazi željo postati član. V ta namen poda pisno pristopno izjavo. Član kluba lahko postane oseba, ki je bodisi lastnik ali pa ljubitelj psov, ima veselje do kinološkega dela, se zavzema za smotrno in organizirano delo v klubu, spoštuje odločitve organov kluba in redno plačuje članarino.
V klub so včlanjeni redni, družinski, podporni in častni člani. Član kluba lahko postane tudi tujec, kakor tudi pravna oseba. Pravno osebo v klubu zastopajo tri pooblaščene osebe.
Če se v klub včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v klub podati pisno soglasje.
Vsi člani kluba delujejo pod enakimi pogoji.

 

14. člen

Nove člane sprejema upravni odbor na podlagi prispele pisne pristopne izjave enkrat mesečno. Upravni odbor ima pravico, da zavrne željo po članstvu osebi, ki se želi včlaniti, brez obrazložitve. Oseba postane član kluba, ko plača pristopnino in članarino ter prejme veljavno člansko izkaznico. Članarina se plačuje do 28. februarja za tekoče leto. Član, ki v roku ne poravna članarine, mora ponovno zaprositi na sprejem.
Višina pristopnine in članarine je v pristojnosti upravnega odbora. Evidenco članov vodi blagajnik kluba.

 

15. člen

Častni član kluba lahko postane oseba, ki se je s svojim delovanjem izkazala na področju kinologije ali oseba, ki dolgoletno deluje v klubu. Častnega člana na predlog upravnega odbora potrdi skupščina kluba. Častni član ne plačuje članarine.

 

16. člen

Pravice članov kluba so, da:

                • sodelujejo pri delu kluba,
                • volijo in so izvoljeni v organe kluba,
                • dajejo predloge organom kluba pri delu in izpolnjevanju nalog,
                • sodelujejo na klubskih prireditvah ter zastopajo klub na prireditvah v Sloveniji in v tujini,

                • za dosežene uspehe prejmejo nagrade in pohvale,
                • so seznanjeni z delom kluba in njegovih organov ter sklepi KZS,
                • so upravičeni do strokovne pomoči pri vzreji, šolanju in izpopolnjevanju.

 

17. člen

Obveznosti članov kluba so, da:

                • spoštujejo statut ter ostale akte kluba,
                • spoštujejo določbe in sklepe organov kluba,
                • redno plačujejo članarino,
                • pripomorejo k uresničitvi delovnega programa kluba,

                • skrbijo za objekte kluba in druga sredstva, s katerimi klub razpolaga,
                • skrbijo za ugled kluba in slovenske kinologije nasploh,
                • upoštevajo določila Zakona o zaščiti živali.

Za delo v organih kluba člani praviloma ne prejemajo plačila.

 

18. člen

Članstvo v klubu preneha:

                • s prostovoljnim izstopom, kadar član kluba poda organu kluba pisno odstopno izjavo,
                • s črtanjem iz evidence, zaradi neizpolnjevanja obveznosti in neplačila članarine po preteku določenega plačilnega roka,
                • če član zavestno ravna v nasprotju z interesi in pogledi kluba,
                • z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije.

 

IV. ORGANIZACIJA KLUBA

19. člen

Upravni organi kluba so:
                • skupščina,
                • upravni odbor,
                • nadzorni odbor,
                • disciplinska komisija,

                • sekcije za posamezne pasme.

Strokovni organ kluba je:

                • strokovna komisija za vzrejo.

 

20. člen

Funkcionarji kluba so:

                • predsednik kluba,
                • podpredsednik kluba,
                • tajnik,
                • blagajnik,

                • predsednik nadzornega odbora,

                • predsednik disciplinske komisije,
                • predsednik strokovne komisije za vzrejo.

 

SKUPŠČINA

21. člen

Skupščina je najvišji organ kluba in voli člane v druge organe kluba. Sestavljajo jo vsi člani kluba.

 

22. člen

Skupščina je redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje predsednik enkrat letno, najkasneje do konca meseca marca. Izredna skupščina se sklicuje po potrebi. Sklicuje jo predsednik na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo petine članov kluba. Izredna skupščina sklepa samo o zadevi, zaradi katere je bila sklicana. Predsednik je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje en mesec po prejemu zahteve. V nasprotnem primeru lahko skliče izredno skupščino nadzorni odbor ali petina članov kluba. Vabilo na skupščino z dnevnim redom mora prejeti vsak član najmanj štirinajst dni pred dnevom, za katerega je sklicana. Objavi se ga tudi na uradni internetni strani ali v reviji Kinolog.

 

23. člen

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot dve tretini članov. Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut, nato je skupščina sklepčna, če je navzoča vsaj desetina članov. Sklepi skupščine so veljavni, če je zanje glasovala večina navzočih članov.
Glasovanje na skupščini je javno, če se ne odloči drugače. Volitve predsednika, članov nadzornega odbora in disciplinske komisije pa so tajne. Člani organov kluba ne morejo glasovati o svoji nezaupnici.

 

24. člen

Skupščino odpre predsednik in jo vodi, dokler se ne izvoli delovnega predsedstva, ki nato nadaljuje z delom.
Delovno predsedstvo sestavljajo trije člani: predsednik in dva člana. Nato se izvoli še zapisnikarja ter tričlansko verifikacijsko komisijo.


25. člen

Skupščina:

                • sklepa o dnevnem redu ter sprejme poslovnik o svojem delu,
                • voli člane v delovne organe,
                • razpravlja in sklepa o delu in poročilih vseh organov kluba,
                • potrjuje letno poročilo o poslovanju za minulo leto,

                • potrjuje finančni načrt za tekoče leto,
                • sprejema delovni program kluba,
                • potrjuje poročila o delu sekcij in delovni načrt sekcij,

                • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut ter druge akte kluba, ki so v njeni pristojnosti,
                • sprejema disciplinski pravilnik,
                • voli predsednika kluba,
                • voli člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,

                • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora in nadzornega odbora,
                • odloča o pritožbah zoper odločbe disciplinske komisije,
                • odloča o drugih zadevah, ki so v njeni pristojnosti ter

                • odloča o prenehanju delovanja kluba.

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik delovnega predsedstva in zapisnikar.

 

UPRAVNI ODBOR

26. člen

Upravni odbor je izvršilni organ skupščine in opravlja organizacijska, upravna, administrativna ter strokovno-tehnična dela. Upravni odbor za svoje delo odgovarja nadzornemu odboru in skupščini. Sestaja se najmanj enkrat na dva meseca. Mandatna doba članov upravnega odbora je štiri leta z možnostjo ponavljanja mandata. Sklepe sprejema z navadno večino prisotnih članov. Sklepčen je, če je navzočih več kot polovica vseh članov.

 

27. člen

Upravni odbor sestavljajo:

                • predsednik,
                • podpredsednik,
                • tajnik,
                • blagajnik,

                • predsednik strokovne komisije za vzrejo ter
                • vodje sekcij.

V primeru izpraznjenih mest lahko upravni odbor v obdobju med dvema skupščinama kooptira največ dva člana.
Na seje so vedno vabljeni člani nadzornega odbora ter po potrebi predsedniki stalnih ali občasnih komisij, ki pa nimajo pravice glasovanja, če upravni odbor ne odloči drugače glede na vsebino seje.

 

28. člen

Upravni odbor zastopa in navzven predstavlja predsednik. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča podpredsednik. Če sta odsotna predsednik in podpredsednik, ju nadomesti član upravnega odbora, ki ga določi upravni odbor.
Listine finančnega značaja podpisujeta predsednik ali blagajnik, listine administrativne narave pa predsednik ali tajnik .

 

29. člen

Upravni odbor:

                • pripravlja predloge in poročila o delu,
                • predlaga člane v organe kluba,
                • pripravlja osnutke temeljnih in splošnih aktov,
                • pripravlja predlog finančnega načrta in po njegovem sprejetju skrbi za njegovo uresničevanje,

                • upravlja s premoženjem kluba in skrbi za finančno-materialno poslovanje kluba,
                • pripravlja letno poročilo o poslovanju,
                • potrjuje letni koledar prireditev kluba in skrbi za njegovo uresničevanje,

                • obvešča članstvo, KZS in javnost o delu kluba,
                • določa višino pristopnine in članarine ter cenik storitev kluba,
                • odloča o sprejemu novih članov,
                • odloča o imenovanju posameznih sekcij, kakor tudi o ukinitvi le-teh,

                • potrjuje vodje sekcij,
                • skrbi za dvig kinološkega znanja članov,
                • predlaga in imenuje stalne in občasne komisije,

                • imenuje delegacijo, ki zastopa klub pri KZS ali drugih organizacijah,

                • odloča o pritožbah zoper sklepe sekcij,
                • opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi akti kluba ter

                • neposredno skrbi za uresničevanje vseh ciljev in nalog kluba.

Upravni odbor upravlja klub v času med dvema skupščinama po smernicah, sprejetih na skupščini.

 

30. člen

Upravni odbor lahko za izvajanje določenih nalog imenuje stalne ali občasne komisije, ki so mu za svoje delo neposredno odgovorne. Naloge in število članov teh komisij so v njegovi pristojnosti.

Stalne komisije so:

                • Statutarna komisija,
                • Volilna komisija,
                • Komisija za prireditve,
                • Komisija za priznanja.

Vsaka komisija ima tri do pet članov; predsednika komisije imenujejo člani komisije izmed sebe; mandatna doba vseh stalnih komisij je vezana na mandatno dobo upravnega odbora.
Njihove seje so sklepčne, ce jim prisostvuje vsaj polovica članov, sklepe pa sprejemajo z navadno večino prisotnih članov.

 

31. člen

Statutarna komisija je tričlanska; njene naloge so:

                • priprava sprememb statuta,
                • priprava ostalih aktov in pravil kluba ter njihovih sprememb,
                • pomoč ostalim komisijam pri sestavi svojih pravilnikov in poslovnikov.

 

Volilna komisija je tričlanska; njene naloge so:
                • vodi volilni postopek,

                • najmanj 45 dni pred potekom mandata članov vseh organov razpiše volitve ter
                • opravlja naloge, ki so navedene v poglavju Volitve organov.

 

Komisija za prireditve je petčlanska; njene naloge so:
                • upravnemu odboru predlaga koledar prireditev za naslednje leto,

                • pripravi in izvede vse potrjene prireditve kluba,
                • opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti upravni odbor.

 

Komisija za priznanja je petčlanska; njene naloge so:
                • deluje v skladu s Pravilnikom o priznanjih SKVPM, ki ga potrdi upravni odbor,

                • v januarju tekočega leta objavi razpis za tekmovanje Top-10,
                • zbira prijave udeležencev Top-10 in na skupščini kluba razglasi zmagovalce,

                • zbira predloge za podelitev klubskih priznanj,

                • svoje zaključke da v potrditev upravnemu odboru enkrat letno, praviloma v mesecu februarju.

 

PREDSEDNIK KLUBA

32. člen

Predsednik kluba je predsednik upravnega odbora in zakoniti zastopnik kluba. Izvoli in potrdi ga skupščina. Za svoje delo je odgovoren nadzornemu odboru in skupščini.
Pristojnosti in naloge predsednika so:

                • predstavljanje in zastopanje kluba doma in v tujini,
                • sklic skupščine,
                • zastopanje kluba v javnem in pravnem prometu,
                • podpis pogodb s pravnimi in fizičnimi osebami,

                • skrb za izvrševanje sklepov skupščine, upravnega odbora in vseh ostalih organov in komisij,
                • skrb za izvajanje in spoštovanje pričujočega statuta in vseh drugih aktov kluba,
                • sklicevanje in vodenje sej upravnega odbora,

                • predlaganje zamenjave članov v organih kluba,
                • sklicevanje prvih sej vseh ostalih organov kluba, sekcij ter stalnih in občasnih komisij.

 

PODPREDSEDNIK KLUBA

33. člen

Predsednik kluba lahko pooblasti podpredsednika kluba, da v njegovi odsotnosti opravlja vse pristojnosti in naloge, ki so navedene v 32. členu.

 

TAJNIK KLUBA

34. člen

Tajnik kluba vodi administrativno-tehnično delo v klubu, evidenco o sprejeti in odposlani pošti, o sklepih in njihovi izvršitvi, ureja arhiv, oblikuje zapisnike sej upravnega odbora ter opravlja druge zadeve za katere ga pooblasti predsednik oz. organi kluba. Tajnik je tudi zadolžen za klubsko spletno stran in objave v reviji Kinolog.

 

BLAGAJNIK

35. člen

Blagajnik kluba vodi blagajno, finančno in knjigovodsko poslovanje, posluje z banko in kontrolira izjavanje finančnega nacrta; sestavlja poročila iz dela s svojega delovnega področja in sestavi načrt finančnega plana ter poročila za posamezno leto. Izdaja naročilnice za nabavo sredstev v okviru finančnega načrta ter potne naloge. Blagajnik tudi vodi evidenco članstva in izdaja članske izkaznice. Svoje delo opravlja v skladu s Pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju SKVPM ter z veljavnimi predpisi in pravili s tega področja.

 

NADZORNI ODBOR

36. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let. Na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika.

 

37. člen

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnih in strokovnih organov kluba v času med dvema skupščinama in vrši stalen nadzor nad zakonitim strokovnim in poslovnim delom kluba. V primeru, da ugotovi pomanjkljivosti ali nepravilnosti je dolžan predlagati ukrepe za odpravo le-teh.
Nadzorni odbor je odgovoren skupščini, na kateri mora poročati o svojem delu.

 

38. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani nobenega drugega organa kluba; lahko pa se udeležujejo vseh sej brez glasovalne pravice.

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

39. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let. Predsednika volijo člani med seboj na prvi seji. Člani disciplinske komisije ne morejo biti člani nobenega upravnega organa v klubu.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka kazni po Disciplinskem pravilniku SKVPM, subsidiarno pa uporablja še določbe Disciplinskega pravilnika KZS ter Zakona o kazenskem postopku.

 

40. člen

Disciplinski prestopek je:

                • nespoštovanje statuta, drugih aktov in sklepov kluba,
                • nespoštovanje in kršenje strokovnih določil,
                • nespoštovanje Zakona o zaščiti živali,
                • širjenje neresnice o delovanju kluba in članih kluba,

                • nespodobno obnašanje na kinoloških prireditvah,
                • ukvarjanje s preprodajo psov,
                • vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled kluba.

Za izrečene ukrepe izda sklep disciplinska komisija, razen za ukrep izključitve, za katerega je odločitev skupščine dokončna.

 

41. člen

Disciplinska komisija lahko izreče članom naslednje ukrepe:

                • opomin,
                • javni opomin,
                • suspenz,

                • izključitev.

Natančnejše določbe glede disciplinske odgovornosti, poteka disciplinskega postopka in pritožbenega postopka zoper odločbe disciplinske komisije so opredeljene v Disciplinskem pravilniku SKVPM.

 

SEKCIJE

42. člen

Sekcije so organizirane po pasmah oziroma pasemskem principu.
Sekcijo ustanovi in lahko ukine upravni odbor. Sekcija ni pravna oseba in mora pri svojem delu v celoti spoštovati ta statut ter druge akte in sklepe kluba.
Sekcija ima naslednje pristojnosti in naloge:
                • sprejema poslovnik o svojem delu,
                • obravnava program dela kluba, daje predloge in pripombe nanj,
                • predlaga kandidate za organe kluba,
                • voli in razrešuje vodjo sekcije,

                • sestavi poročilo o delu za preteklo obdobje in plan dela za tekoče leto ter ga da v potrditev skupščini kluba,
                • obravnava in rešuje aktualno problematiko s področja delovanja kluba na svojem področju.

 

43. člen

Sekcija se lahko ustanovi na pisni predlog člana kluba, če se za aktivno delo v sekciji pisno odloči najmanj 10 zainteresiranih lastnikov pasme, ki so že najmanj dve leti aktivni člani kluba. Če sekcija ni aktivna, upravni odbor predlaga spremembo, dopolnitev ali ukinitev le-te.

 

Vodje sekcije

44. člen

Za delovanje sekcije je odgovoren vodja sekcije. Vodja sekcije mora biti dolgoletni vzreditelj in dober poznavalec vzrejne problematike pristojne pasme. Njegov mandat je enak mandatu članov upravnega odbora. Njegova dolžnost je tudi, da zagotovi potrebno pomoč pri organizaciji klubskih prireditev.

 

STROKOVNA KOMISIJA ZA VZREJO

45. člen

Strokovna komisija za vzrejo je najvišji strokovni organ. Deluje po Pravilniku o strokovnem delu KZS, Poslovniku o delu in Pravilniku o vzreji SKVPM.
Strokovna komisija za vzrejo (v nadaljevanju: SKV) ima pet članov, ki jih imenuje delni zbor sodnikov, potrdi pa Komisija za strokovna vprašanja KZS. Seje vodi predsednik; seje so sklepčne, če se jih udeleži več kot polovica članov; sklepi so veljavni, če zanj glasuje navadna večina prisotnih članov. Vsi člani SKV morajo biti kinološki sodniki.

 

46. člen

Naloge SKV so:
                • skrbi za strokovno delo kluba,
                • skrbi za realizacijo sklepov Zbora sodnikov KZS,
                • izdela vzrejni pravilnik za klubske pasme in ga pošlje v potrditev Komisiji za strokovna vprašanja KZS,
                • spremlja spremembe standardov klubskih pasem,

                • seznanja upravni odbor z vsemi svojimi sprejetimi sklepi,

                • v soglasju s KZS opravlja ocenjevanje zunanjosti in vzrejne preglede za klubske pasme,
                • vodi evidenco psov, ki imajo veljavno vzrejno dovoljenje,
                • sklicuje delni zbor sodnikov za klubske pasme,
                • deluje v skladu z poslovnikom o svojem delu in Pravilnikom o strokovnem delu KZS.

SKV je za svoje delo odgovorna delnemu zboru sodnikov za klubske pasme ter Zboru sodnikov KZS.

 

Predsednik strokovne komisije za vzrejo

47. člen

Predsednik strokovne komisije za vzrejo mora biti mednarodni kinološki sodnik z dolgoletno prakso. Njegova naloga je, da skrbi za izjavanje vseh določil, ki so navedena v 46. členu tega statuta.

 

V. VOLITVE ORGANOV KLUBA

48. člen

Volilni postopek vodi volilna komisija, ki je tričlanska. Predsednika volilne komisije izvolijo člani sami na prvi seji. Volilna komisija razpiše volitve organov kluba na uradni klubski spletni strani. S tem pozove vse člane kluba, da predlagajo kandidate za člane organov kluba.

 

49. člen

Ob razpisu volitev volilna komisija objavi na uradni spletni strani poziv vsem članom za volitve: predsednika kluba, člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije.
Status mandatarja oz. bodočega predsednika kluba pridobi vsak član, ki predloži svoje soglasje za to kandidaturo. Kandidat za mandatarja mora svoj program dela za naslednje mandatno obdobje predstaviti na skupščini. Volitve se izvedejo po predstavitvi programov vseh kandidatov za mandatarja.
V primeru, da v predpisanem roku noben član kluba ni vložil kandidature za naslednje mandatno obdobje, se volilni postopek ponovi.

 

50. člen

Naloga volilne komisije po razpisu volitev je:

                • opravlja kandidacijske postopke,
                • sprejema soglasja članov v o njihovi kandidaturi,
                • pripravi kandidacijske liste,

                • opravlja vsa druga dela, ki so potrebna za zakonit in nemoten potek volitev organov kluba.

 

51. člen

Lista vseh kandidatov se oblikuje po abecednem redu. Glasovanje poteka s pomočjo glasovnic. Veljavna glasovnica je tista, kjer je obkrožena številka pred kandidatom posameznega organa.

 

52. člen

Kandidat za mandatarja, ki pridobi več kot polovico glasov prisotnih članov, pridobi status mandatarja.
V primeru, da noben kandidat za mandatarja ne pridobi večine glasov vseh prisotnih, se dva kandidata, ki sta dobila največje število glasov, uvrstita v drugi krog volitev; glasovanje se ponovi.

 

53. člen

Mandatar mora takoj po svoji izvolitvi na skupščini predstaviti vse kandidate za člane upravnega odbora. O celotni listi kandidatov po njihovi predstavitvi odloča skupščina z javnim glasovanjem. V primeru neizvolitve celotne liste kandidatov za člane upravnega odbora, skupščina na isti seji glasuje posebej o vsakem posameznem kandidatu. Po izvolitvi celotnega upravnega odbora mandatar nastopi funkcijo predsednika kluba.

 

54. člen

Člane organov kluba voli skupščina za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve.
Predsednik kluba mora sklicati konstitutivne seje vseh organov kluba najkasneje v 30 dneh po dnevu konstitutivne seje upravnega odbora, katera pa mora biti sklicana najkasneje 15 dni po izvolitvi.

 

55. člen

Volitve članov nadzornega odbora in disciplinske komisije potekajo vzporedno z volitvami predsednika in upravnega odbora kluba.
V nadzorni odbor in disciplinsko komisijo so izvoljeni tisti kandidati, ki so prejeli največje število glasov prisotnih članov.

 

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

56. člen

Premoženje kluba sestavljajo:
                • pristopnina in članarina,
                • dohodki od prireditev,
                • dohodki pridobljeni iz javnih sredstev,
                • pristojbina za storitve,

                • prispevki donatorjev,

                • darila in volila,
                • drugi dohodki.

Finančna sredstva se porabljajo v skladu s finančnim načrtom, ki ga potrdi skupščina kluba.

 

57. člen

Premoženje kluba so premičnine in nepremičnine, ki so kot last kluba vpisane v inventarno knjigo. O odtujitvi ali nabavi premičnine odloča upravni odbor. O odtujitvi ali nabavi nepremičnine odloča skupščina.

 

58. člen

Finančno in materialno poslovanje kluba vodi blagajnik v skladu s Pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanjem SKVPM. Za podpisovanje nalogov za porabo sredstev ima klub registrirane podpisnike, ki jih določi upravni odbor.

 

59. člen

Blagajnik prejemke in izdatke beleži v blagajniško knjigo. Za svoje delo blagajnik odgovarja upravnemu in nadzornemu odboru kluba. Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko klub v skladu z veljavno zakonodajo pogodbeno najame strokovnjaka z ustreznega področja.

 

60. člen

Blagajnik vsako koledarsko leto do 1. marca sestavi letno poročilo o poslovanju kluba in ga da na vpogled nadzornemu odboru, ki nato na prvi skupščini poroča o poslovanju.
Letno poročilo o poslovanju klub predloži do zakonskega datuma tekočega leta organizaciji, ki je pooblaščena za obdelovanje in objavljanje podatkov. Poročilo mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju kluba ter mora biti sestavljeno skladno s Slovenskim računovodskim standardom za društva, ki ga sprejme pooblaščena organizacija in z določbami tega statuta.

 

61. člen

Klub se ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo pod pogoji, ki jih določa zakon. Pridobitna dejavnost ni osnovni namen kluba in služi pridobivanju sredstev, namenjenih za delo in izvajanje programa kluba. Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. Vsaka delitev premoženja kluba med člane je nična.

 

VII. PRENEHANJE KLUBA

62. člen

Klub preneha z delom po volji članov ali po samem zakonu. O prenehanju in premoženju kluba odloči skupšcina z dvotretjinsko večino. O prenehanju se v tridesetih dneh obvesti pristojni upravni organ, ki vnese zaznambo v register društev in izda ustrezno odločbo.
Premoženje kluba se v primeru prenehanja prenese na Občino Lendava.

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen

Ta statut velja od dneva, ko ga sprejme skupščina in overi pristojni upravni organ.

 

64. člen

Ta statut je potrdila skupščina na zasedanju v Domžalah, dne 16. maja 2008 in velja z dnem, ko ga potrdi pristojni upravni organ.

 

Alenka Černe
predsednica SKVPM

 

Ta statut je z odločbo številka: 215-18/2009-2(0102) potrdila UPRAVNA ENOTA LENDAVA – KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉG LENDAVA dne 11.03. 2009 pod registrsko številko društva: 131

 

 

STATUT za tiskanje.