TOP 10 PRAVILNIK

Izbor - tekmovanje za deset (10) najuspešnejših psov / psic z razstav iz predhodnega leta, katere namen je, da se posebej prikažejo, pohvalijo razstavni uspehi klubskih razstavljalcev na razstavah v Sloveniji in tujini ter posebej nagradijo s strani kluba in donatorja ter s tem vzpodbudijo druge člane kluba, da se pridružijo Izboru v naslednjem letu.

 

Na Izbor TOP 10- SKVPM se lahko prijavijo vsi člani kluba ne glede na pasmo, samo da je v delokrogu kluba. Pogoj je celoletno članstvo v klubu oz. vsaj pristop do 01.06. tekočega leta. Izmed vseh prijavljenih, ki bodo sodelovali na Izboru, bomo izbrali najuspešnejšega razstavnega psa / psico - zmagovalca TOP 10-SKVPM.

Za uvrstitev na lestvico, imate na voljo možnost prijav 10-ih razstav po vašem izboru. V primeru istega števila točk po razvrstitvi, obstaja možnost za dodatni dve prijavi.

V vednost: poudarek je klubska razstava, kajti ta razstava ima poseben pomen.

 

Kot dokazilo za prijavljene razstave obvezno priložite fotokopije ocenjevalnih listov. Brez fotokopij je prijava neveljavna. Za točke iz BIS programa jamčite s svojim podpisom pri oddaji, komisija pa vas lahko zaprosi za dodatna dokazila ali pa preveri pri organizatorju razstave. Najboljše je, da priložite kak verodostojen dokaz ( fotografijo ali povezavo (link) do uradne spletne strani z rezultati, kontaktno osebo organizatorja oz. podatek, kjer se to lahko uradno preveri ).

 

Ne pozabite da:
• bodo vse prijavnice komisijsko pregledane,
• kasnejših prijav in neveljavnih prijavnic NE bomo upoštevali,
• v primeru nejasnosti oz. dvoma Vas lahko zaprosimo za dodatne podatke,
• morebitne pritožbe rešuje komisija za pritožbe, imenovana s strani Upravnega odbora kluba,
• razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in nagrad bo na redni letni skupščini kluba.

 

PRAVILA TOČKOVANJA

• v tabeli označite (x) samo dosežene rezultate ter priložite kopijo ocenjevalnega lista / ne vpisujte točk
• pri nazivih označenih z * se točke samo seštevajo
• vse ostale ocene in nazivi se točkujejo po naslednjih pravilih:

- točke z državne razstave ( cac ) - faktor x 1
- točke z mednarodne razstave (cacib) - faktor x 2
- točke z evropske razstave – faktor x 6
- točke s svetovne razstave – faktor x 8
- točke s pasemskih specialk – faktor x 4 (iz vsake države samo en (1) rezultat-ena specialka )
- točke s Crufts razstave – faktor x 7
- odl.I v razredu prvakov (velja za države, kjer se v razredu prvakov ne podeljuje cac) = enako cac točkam
- kandidatura za VDH prvaka = enaka cac točkam
- točke s SKVPM klubske razstave – faktor x 5

 

Primer:
• na CAC razstavi ste dosegli naziv BOB ( odlično I=10 , cac=20, bob=35; skupaj 65 točk)
• na CACIB razstavi ste dosegli isti naziv ( 10+20+30+35 x faktor 2 = 190 točk )
• na SKVPM klubski razstavi ste dosegli isti naziv ( 10+20+35 x faktor 5 = 325 točk )

 

NOVO: Posebna priznanja prejmejo prijavljeni psi / psice VETERANI. Pogoj za prijavo veterana je starost psa / psice 7 (sedem) let ter kopija rodovnika. Prijavljeni veterani prejmejo posebna priznanja in darila kluba oz. donatorja. Vrstni red veteranov bo izbran na podelitvi po izboru komisije.

 

NAGRADE

Vsi udeleženci bodo prejeli priznanje kluba. Prvih deset / TOP 10 / prejme spominska darila in nagrado s strani donatorja, ki ga pridobi komisija.

 

Zmagovalec TOP 10-SKVPM, prejme prehodni pokal za dobo enega leta, ki ga na naslednji podelitvi preda naslednjemu zmagovalcu. Na pokalu je ploščica, kjer je izpisano ime zmagovalnega psa / psice in lastnika. Pokal je last kluba in ostaja za nadaljnje izbore TOP 10-SKVPM, ki s tem postaja tradicionalni vsakoletni Izbor. V primeru, da na izboru trikrat zaporedoma zmaga isti pes / psica - istega lastnika, postane pokal trajna last zmagovalca.

 

Prijavo na izbor pošljete do 31.01. tekočega leta za prijavo na izbor predhodnega leta (poštni žig - e-mail datum ) na naslov:
Zoltan ČASAR, Kresnice 40, SI-1281 KRESNICE s pripisom TOP 10-SKVPM ali na e-mail: zoja.bulldogs@siol.net. Zaželjeno je, da oddate prijavo na elektronskem nosilcu (CD).

Po zaključku prijav boste vsi prijavljeni obveščeni / izključno po e-mailu / o vaši prijavi in seštevku točk. V primeru nepravilnosti se lahko v roku 7 dni pritožite.
Po preteku pritožbenega roka je Izbor zaključen. Osebna prisotnost na razglasitvi rezultatov je obvezna.
Opozorilo: Nagrade zapadejo v primeru osebne neudeležbe!! (razen, če pisno pooblastite drugega člana, da v vašem imenu dvigne nagrado).

 

PRIJAVNICA

 

Komisija TOP 10-SKVPM